Yesterday, I have played ACSC 2021 and there an interesting challenge from Orange Tsai and I want to write down something about this challenge. The challenges from ACSC so good and it will be up for 1–2 days. If you curious about them, go head https://score.acsc.asia/

This challenge is easy…


Để tiếp nối series Oracle Business Intelligence, mình sẽ write-up 2 bug pre-auth RCE mà mình tìm được đợt này CVE-2021-2244 và CVE-2021-2456 (số đẹp vkl ( ͡° ͜ʖ ͡°) ). Bài viết này sẽ nói về 2 bug trên cũng như những tip/trick khi target Oracle BI.

Enviroment

Weblogic: 12.2.1.3.0


tl;dr
A pull request for Nuclei template of CVE-2021–26084 turned out to be a leak of our Pre-Auth RCE exploit payload for Atlassian Confluence that had been provided to VMWare.

When CVE-2021–26084 advisory came out, our team as usual tried to reproduce the bug with a reliable exploit. I noticed…


INTRO

I and Jang recently successfully reproduced the ProxyShell Pwn2Own Exploit of Orange Tsai 🍊. Firstly, I just want to tell that I respect your hard work and the contribution of you to cybersecurity which inspired me many years ago. Now I want to summary the progress when we reproduce this…


challenge accepted :D

INTRO

Hi guys! Lần này mình sẽ mang tới cho các bạn 1 case mình thấy khá là hay ho nên muốn viết write-up chia sẻ về case này. Context của target mình gặp phải là một site dính CVE-2019–2725 NHƯNG

  • Weblogic version 12.1.3.0.0
  • target này không có bất kỳ outbound…

Bug này của một anh nickname là GreenDog chứ không phải của mình nhé :>

INTRO

Hi các bạn ! Cũng lâu rồi mình chưa có viết lách gì về kỹ thuật thì lần này mình sẽ write-up về 1 case pentest liên quan đến bug CVE-2020–2950 . Mình reproduce lại bug này khi đọc được bài blog phân tích của ZDI: https://www.zerodayinitiative.com/blog/2020/5/8/details-on-the-oracle-weblogic-vulnerability-being-exploited-in-the-wild. …


Hi ! Lâu rồi mình cũng không viết blog hay là write-up về CTF nữa, mà lần này mình muốn viết về một chủ đề khác, về RMI, về Java và muốn chia sẻ chính về cách mình tiếp cận, quá trình đào sâu một vấn đề mới và nhiều…


Hi ! Lâu rồi mình cũng không viết blog hay là write-up về CTF nữa, mà lần này mình muốn viết về một chủ đề khác, về RMI, về Java và muốn chia sẻ chính về cách mình tiếp cận, quá trình đào sâu một vấn đề mới và nhiều…


Lâu rồi cũng không viết write-ups hay blog, dạo gần đây mình cũng làm về web nhiều hơn crypto như trước, nên lần này mình sẽ write-ups về web. Cá nhân mình cảm thấy 3 bài web đợt ISITDTU Final này idea khá là hay và mình quyết định sẽ…


Áo đẹp quá :(

Cũng một thời gian dài từ khi mình tập tành chơi CTF mình chọn web vì nó dễ tiếp cận, nhưng bắt đầu một thời gian mình lại nhận ra kiến thức mình chưa đủ có, mình cần rèn thêm tư duy, rèn khả năng lập trình ( thời điểm…

Peterjson

Nub-boi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store