Vietnamese version: https://testbnull.medium.com/some-notes-of-microsoft-exchange-deserialization-rce-cve-2021-42321-f6750243cdcd

INTRO

It’s been several months since our last story about ProxyShell Exploit and recently Exchange was pwned again at Tianfu Cup 2021. We’re very excited about that Exploit and we’re waiting for Tuesday Patch of MS Exchange this month to analyse it.

There’s already a blog analysis about…

Bug này của một anh nickname là GreenDog chứ không phải của mình nhé :>

INTRO

Hi các bạn ! Cũng lâu rồi mình chưa có viết lách gì về kỹ thuật thì lần này mình sẽ write-up về 1 case pentest liên quan đến bug CVE-2020–2950 . Mình reproduce lại bug này khi đọc được bài blog phân tích của ZDI: https://www.zerodayinitiative.com/blog/2020/5/8/details-on-the-oracle-weblogic-vulnerability-being-exploited-in-the-wild. …

Lâu rồi cũng không viết write-ups hay blog, dạo gần đây mình cũng làm về web nhiều hơn crypto như trước, nên lần này mình sẽ write-ups về web. Cá nhân mình cảm thấy 3 bài web đợt ISITDTU Final này idea khá là hay và mình quyết định sẽ…

Peterjson

Nub-boi

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store